Regulamin serwisu internetowego

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług oraz sposób świadczenia usług drogą drogą elektroniczną przez DBR Sp. z o.o., z siedzibą w Gdńsku przy ulicy Nad Jarem 32F, 80-148, o numerze NIP 5833164573 serwisu internetowego www.redskip.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).

Definicje

 1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, korzystającą z usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 3. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, korzystającą z usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 4. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
 5. Usługodawca – firma DBR Sp. z o.o., ul. Nad Jarem 32F, 80-148 Gdańsk, nip 5833164573 – będąca jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego.
 6. Użytkownik – oznacza Konsumenta, Przedsiębiorcę
 7. Strona Internetowa Serwisu – oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działający w domenie www.redskip.pl.
 8. Odbiór odpadów – płatna usługa odbioru i zagospodarowania odpadów w kontenerach, polegająca na podstawieniu w wybranej Lokalizacji Urządzenia, odbioru tego Urządzenia i zagospodarowaniu odpadów, przy uwzględnieniu wytycznych przekazanych Usługodawcy przez Użytkownika
 9. Lokalizacja – miejsce, w którym Usługodawca ma podstawić Urządzenie
 10. Urządzenie – kontener na odpady, który Użytkownik wynajmuje od Usługodawcy
 11. Podwykonawca – podmiot prowadzący zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi działalność w zakresie od bioru i gospodarowania odpadami w kontenerach, działający na zlecenie Usługodawcy i który jest właścicielem Urządzenia
 12. Pojazd – środek transportu, który dostarcza i odbiera Urzędzenie, a którego właścicielem jest Podwykonawca
 • 1 Postanowienia ogólne
 1. a) Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. b) Serwis Internetowy jest udostępniony przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Serwisu, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.

 

 • 2 Korzystanie ze Serwisu Internetowego
 1. a) Korzystanie z Serwisu Internetowego oznacza wszystkie czynności Użytkownika, które prowadzą do apoznania się przez niego z treściami zawartymi na Stronie Internetowej Serwisu.
 2. b) Korzystanie z Serwisu Internetowego odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. c) Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie ze Serwisu Internetowego i Usług było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Usługodawca nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Użytkownika, umożliwi korzystanie z Serwisu Internetowego. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Stron Serwisu Internetowego, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego to przeglądarka internetowa z włączoną obsługę języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”.
 4. d) Użytkownik, korzystając z Serwisu Internetowego nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania Serwisu Internetowego i Strony Serwisu Internetowego.
 5. e) Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Strony Serwisu Internetowego lub u sług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 6. f) Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.
 7. g) Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

 

 • 3 Usługi i zamówienia
 1. a) Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną następujące usługi nieodpłatne:
 2. – wycena usług płatnych, które mogą być świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika.
 3. b) Usługodawca, w przypadku wyrażenia takiej woli przez Użytkownika, świadczy na jego rzecz, następujące usługi płatne:
 4. – odbiór odpadów
 5. c) Usługa wyceny usług płatnych oraz usługa Odbioru Odpadów jest świadczona w Dni Robocze, chyba że Usługodawca i Użytkownik ustalą inaczej
 6. d) W ramach wyceny usług płatnych, Użytkownik może wystąpić do Usługodawcy o wycenę usługi Odbiór Odpadów. Wycena jest indywidualna i wymaga wypełnienia formularza na Stronie Internetowej Serwisu. Po określeniu parametrów, Usługodawca przedstawi wycenę Użytkownikowi, w czasie do 3 (trzy) Dni roboczych, od dnia otrzymania zapytania o wycenę. Otrzymana przez Użytkownika wycena jest ofertą Usługodawcy, ważną przez 30 dni od jej otrzymania, którą Użytkownik może przyjąć.
 7. e) Po otrzymaniu wyceny, Użytkownik może złożyć zamówienie konkretnej usługi płatnej, poprzez realizację płatności. Podawane ceny są cenami brutto.
 8. f) Do każdego opłaconego zamówienia Usługodawca wystawia fakturę VAT, która wysyłana jest na adres korespondencyjny Użytkownika. Podczas Rejestracji Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur VAT w formie pliku elektronicznego PDF, który może pobrać z Konta Użytkownika. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta przez wysłanie Usługodawcy na adres poczty elektronicznej stosownego oświadczenia woli Użytkownika.
 9. g) Realizacja złożonego zamówienia zostanie rozpoczęta przez Usługodawcę z chwilą uznania na rachunku Usługodawcy kwoty stanowiącej pełną zapłatę za usługę płatną.
 10. h) Zamówienia, dla których nie dokonano płatności w ciągu 7 (siedem) dni od daty ich potwierdzenia przez Usługodawcę zostają automatycznie anulowane.
 11. i) W przypadku, gdy Użytkownik błędnie określi parametry zamówienia, na bazie których Usługodawca dokona wyceny, a Użytkownik na jej podstawie złoży zamówienie i dokona płatności, Usługodawca może odstąpić od realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem ust 12 poniżej. Przez błędne określenie parametrów zamówienia rozumieć należy podanie przez Użytkownika nieprawdziwych danych związanych z realizacją Odbioru Odpadów.

j) W przypadku odstąpienia od realizacji zamówienia Usługodawca, poinformuje Użytkownika o zaistniałych okolicznościach i dokona zwrotu pełnej płatności, na wskazane przez Użytkownika konto bankowe, niezwłocznie i nie dłużej niż wciągu 7 (siedmiu) dni od daty odstąpienia od realizacji zamówienia chyba, że Usługodawca i dany Użytkownik ustalą inaczej.
k) Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
l) Usługobiorca udostępnia następujące formy płatnościa. Płatności elektroniczne realizowane za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl (platność kartą płątniczą, PayPal)

 

 1. 4 Realizacja zamówienia
 1. a) Realizacja usługi Odbioru Odpadów następuje w terminie wyznaczonym przez użytkownika, a zaakceptowanym przez Usługodawce.
 2. b) Realizacja usługi Odbioru Odpadów możliwa jest tylko w miejscowościach wymienionych na Stronie Internetowej Serwisu i realizowana jest tylko w Dni Robocze, chyba że Usługodawca i Użytkownik ustalili inaczej.

 

 • 5 Odstąpienie od umowy
 1. a) Konsument zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000r., o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, może wyrazić zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przez Usługodawcę przed upływem 10 dni od daty zawarcia umowy. W przypadku wyrażenia zgody na rozpoczęcie świadczenia usług przed tym terminem, Użytkownikowi będącemu Konsumentem, nie przysługuje upraw nienie do odstąpienia od umowy.

 

 • 6 Reklamacje
 1. a) Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych przez Usługodawcę, w ramach Serwisu Internetowego.
 2. b) Reklamacje mogą być przesyłane na adres e-mail Usługodawcy biuro@redskip.pl.
 3. c) Usługodawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Użytkownika i powiadomi go o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 4. d) Warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie przez Użytkownika opisu reklamacji oraz danych kontaktowych, w tym adresu e-mail oraz numeru telefonu oraz Lokalizacji Urządzenia.

 

 • 7 Obowiązki i prawa Użytkownika
 1. a) Użytkownik na rzecz, którego świadczona jest przez Usługodawcę usługa Odbioru Odpadów, jest zobowiązany do umieszczenia w Urządzeniu tylko tego typu odpadów, które zostały zgłoszone. W innym przypadku Usługodawca będzie wymagał od Uzytkownika dokonania dopłaty do Odbioru Odpadów.
 2. b) Użytkownik zobowiązuje się do zapełnienia Urządzenia, w taki sposób aby odpady nie wystawały po za jego górną krawędź oraz aby ich masa i waga nie przekraczały ładowności danego Urządzenia.
 3. c) Usługodawca sprawdzi typ odpadów i stan zapełnienia Urządzenia poprzez kierowcę Pojazdu.
 4. d) W przypadku, gdy Użytkownik Urządzenia nie zastosował się do zasad wypełniania Urządzenia, wrzucania typów odpadów niż wcześniej zgłoszone czy uniemożliwienia Pojazdowi dostarczenia bądź odebrania Urządzenia, to będzie zobowiązany dopłacić Usługodawcy należną kwotę.
 5. – Kwota należna za uniemożliwienie dostarczenia, bądź odebranie Urządzenia wynosi 250 zł brutto.
 6. – Kwota dopłaty za wypełnienie Urządzenia ponad stan będzie ustalana po konsultacji Usłogodawcy z kierowcą Pojazdu.
 7. – Kwota dopłaty za wypełnienie Urządzenia innym typem odpadów niż wcześniej zgłoszone, będzie ustalana po konsultacji Usługodawcy z kierowcą Pojazdu
 8. e) Użytkownik oświadcza, że będzie używał Urządzenia dostarczonego przez Podwykonawce w sposób właściwy i bezpieczny, i że niezwłocznie powiadomi Usługodawcę w przy padku utraty lub uszkodzenia Urządzenia.
 9. f) Użytkownik nie może wynajmować Urządzenia osobom trzecim.
 10. g) Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania Urządzenia w swoim posiadaniu i kontroli.
 11. h) Użytkownik nie może rozpalać ognia w Urządzeniu, wlewać do Urządzenia substancji żrących lub szkodliwych, ani klejów i betonu w formie płynnej.
 12. i) Użytkownik zobowiązuje się nie umieszczać w Urządzeniu poniżej wymienionych odpadów (chyba, że Usługodawca i Użytkownik ustalili inaczej): lodówek, zamrażarek, chłodziarek, butli gazowych, odpadów medycznych, odpadów toksycznych, odpadów niebezpiecznych, materiałów wybuchowych, telewizorów, monitorów, drukarek, kserokopiarek, opon, rozpuszczalników, kwasów, olejów, farb, odpadów komunalnych, odpadów przemysłowych, azbestu.
 13. j) Użytkownik oświadcza, że jest właścicielem terenu lub posiada odpowiednie pozwolenie, na postawienie Urządzenia w określonej Lokalizacji.
 14. k) Użytkownik jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia na zajęcie pasa ruchu, w przypadku, gdy Urządzenie ma stanąć na drodze publicznej.
 15. l) Użytkownik zobowiązuje się do zapewnienia dojazdu w miejsce Lokalizacji przez Pojazd, zarówno podczas dostarczenia Urządzenia, jak również w czasie jego odbioru.
 16. m) Użytkownik może żądać od Usługodawcy zwrotu wpłaconej kwoty, jeśli ten nie dostarczy w terminie Urządzenia pod wskazaną Lokalizację, a Użytkownik będzie chciał zrezygnować z Zamówienia.

 

 • 8 Odpowiedzialność i prawa Usługodawcy
 1. a) Usługodawca jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu usług drogą elektroniczną i udostępnianiu Stron Internetowych Serwisu, jeśli powodem jest:
 2. – modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Usługodawcy;
 3. – siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Usługodawcy).
 4. b) Usługodawca dołoży wszelkich możliwych starań, aby Urządzenie było dostarczone do wskazanej Lokalizacji w terminie ustalonym z Użytkownikiem. Wszelkie terminy – daty i godziny podawane przez Usługodawcę są jedynie szacunkowe i Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie Urządzenia, szczególnie jeśli powodem jest siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich (niezależne od Usługodawcy) lub jakiekolwiek inne nieprzewidziane zdarzenia.
 5. c) Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkownika za straty wynikowe (w tym utratę utratę zysków lub innych dóbr), ekonomiczne lub inne podobne starty oraz utratę bezpośrednich i pośrednich szkód, w tym przerwy w działalności, utratę działalności czy utratę szansy. Umownie wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu utraconych korzyści (lucrum cessans).
 6. d) Usługodawca względem Konsumentów ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
 7. e) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich ze Serwisu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 8. f) Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 

 • 9 Dane osobowe i pliki „Cookies”
 1. a) Informacje te znajdują się pod adresem: http://www.redskip.pl/polityka-prywatnosci.

 

 • 10 Wypowiedzenie umowy
 1. a) Każda ze stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej. Dopuszcza się rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie konkretnej usługi płatnej z jednoczesnym utrzymaniem świadczenia przez Usługodawcę innych usług drogą elektroniczną.
 2. b) Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Użytkownika na adres e-mail, podany przez Użytkownika podczas rejestracji, przy czym rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.
 3. c) Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia usług w trybie natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. d) W przypadku rozwiązania umowy przez Usługodawcę, Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje zwrot kwoty za niewykonane usługi.

 

 • 11 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu
 1. a) Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Serwisu Internetowego i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Serwisu Internetowego.
 2. b) Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 3. c) Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona Użytkownikowi bezpłatnie za pośrednictwem Serwisu Internetowego i może zostać utrwalona na przykład poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub w dowolnie inny możliwy sposób.
 4. d) Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 5. e) Jeśli którakolwiek część Regulaminu okaże się być nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała najbliżej jak to możliwe intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.
 6. f) Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Rozstrzyganie sporów: ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.