Klauzula informacyja

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych z formularza kontaktowego przez DBR Sp. z o.o.

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Administrator
DBR Sp. z o.o. (ul. Nad Jarem 32F, 80-148, Gdańsk)

Cele przetwarzania
Realizacja kontaktu i przesłanie aktualnej informacji handlowej dotyczącej towarów lub usług oferowanych przez DBR Sp. z o.o. z wykorzystaniem danych umieszczonych w formularzu kontaktowym na stronie internetowej: www.redskip.pl.

Podstawa prawna przetwarzania
– przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego wynika z uzasadnionego interesu Administratora, tj. realizacji kontaktu z Panią/Panem [art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].
– przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze [art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].

Kategorie odbiorców danych
Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
– Pracownicy DBR Sp. z o.o.
– Podmioty wykonujące na rzecz DBR Sp. z o.o. usługi zewnętrzne: księgowe, informatyczne i rachunkowe na podstawie odrębnej umowy, wymagane do prawidłowej realizacji usług przez DBR Sp. z o.o.

Okres przechowywania danych
Dane będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz innych ciążących na DBR Sp. z o.o. zobowiązań publicznoprawnych.
Do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie. Dane będą usunięte niezwłocznie po cofnięciu zgody na ich przetwarzanie.

Prawa związane z przetwarzaniem
Prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Prawo do przenoszenia danych osobowych. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Prawo do sprzeciwu.

Informacje dodatkowe
Podanie danych, przed zawarciem umowy z DBR Sp. z o.o. nie jest wymagane, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji przez DBR Sp. z o.o. kontaktu z Panią/Panem.
Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez DBR Sp. z o.o. do państwa trzecich ani organizacji międzynarodowych.
W oparciu o Pani/Pana dane osobowe DBR Sp. z o.o. nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, i nie wykonuje procesu profilowania.